https://skyselect.cz/volne-pozice/interni-procesni-auditor-ka/

Informace o zpracování osobních údajů

Personálně-poradenská společnost SKY SELECT INT., s.r.o. nakládá s informacemi, které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů,v textu rovněž jako „Nařízení“).

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace:

Správce osobních údajů:

SKY SELECT INT., s. r. o.
se sídlem Na poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 26237466
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 138574

Kontaktní údaje:

SKY SELECT INT., s. r. o.
Na Poříčí 10, 110 00 Praha 1

Email: praha@skyselect.cz

Účel zpracování osobních údajů:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Společnost SKY SELECT zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění smluvních povinností a na základě zákona (tedy bez nutnosti souhlasu), příp. pro jiné účely pouze na základě souhlasu.

 1. Plnění smluvních povinností – zpracování ve smyslu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Za účelem zprostředkování možnosti zaměstnání je společnost SKY SELECT oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí subjekty údajů. Jde o osobní údaje, bez kterých by SKY SELECT nebyla schopna zajistit zprostředkování zaměstnání a nabízení vhodných pracovních pozic kandidátům. Pokud je smlouva uzavřena prostřednictvím internetových stránek provozovaných SKY SELECT, jsou společně s osobními údaji zpracovávány i údaje z cookies SKY SELECT, které jsou umístěny na těchto internetových stránkách, a to jen v případě, že má subjekt údajů cookies ve webovém prohlížeči povoleny.
 2. Splnění právní povinnosti – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení SKY SELECT je, v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, povinna zpracovávat osobní údaje i pro účely plnění právních povinností, které jí stanoví platné právní předpisy, mj. předat osobní údaje oprávněným příjemcům (zejm. orgánům veřejné moci) pro účely stanovené zákonem.
 3. Zasílání vhodných nabídek zaměstnání na základě souhlasu – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení U subjektů údajů, které udělily souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídek zaměstnání, zpracovává SKY SELECT jejich osobní údaje s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu.

Rozsah zpracování osobních údajů:

SKY SELECT zpracovává osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu, tj. identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození), kontaktní údaje (adresa bydliště, kontaktní adresa, telefon/mobil,e-mail), historie zaměstnávání a vzdělání. Předmětem zpracování mohou být i další osobní údaje, které SKY SELECT získala od subjektu údajů nebo na základě vlastní činnosti.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům SKY SELECT v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nakládání s osobními údaji nutné, a to pouze v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Pro účely plnění smluvních povinnosti budou výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též třetím osobám – zákazníkům SKY SELECT. Tyto třetí osoby jsou potom také povinnizajistit bezpečné nakládání s přijatými osobními údaji dle příslušných ustanovení Nařízení a za toto nakládání jsou rovněž odpovědni.

Osobní údaje společnost SKY SELECT zpracovává výhradně na území České republiky a nemá v úmyslu předávat osobní údaje kandidátů do jiných zemí, ať již v rámci či mimo území EU.

Doba zpracování osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kterou je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování:

 • za účelem plnění smluvní povinností budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a dále za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů SKY SELECT po dobu tří let od skončení smlouvy,
 • za účelem splnění právní povinnosti uložené SKY SELECT budou osobní údaje zpracovávány po dobu tří let od skončení smluvního vztahu,
 • na základě uděleného souhlasu budou osobní údaje subjektu údajů společností SKY SELECT zpracovávány po dobu uvedenou v takovém souhlasu.

Způsob zpracování osobních údajů:

Společnost SKY SELECT zpracovává osobní údaje způsobem, který zahrnuje jak manuální, tak i automatizované zpracování v systémech společnosti SKY SELECT.

Práva související se zpracováním osobních údajů SKY SELECT

Jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte následující práva související se zpracováním Vašich osobních údajů:

 1. Právo vznést námitku – v případě, že by SKY SELECT zpracovávala Vaše osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely svých oprávněných zájmů, včetně profilování založeného na tomto základě, máte právo vznést kdykoli námitku. Jakmile vznesete námitku proti zpracování, přestaneme Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely zpracovávat.
 2. Právo na přístup k osobním údajům – jako subjekt údajů můžete od SKY SELECT požadovat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou SKY SELECT zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s následujícími informacemi o:
  1. účelech zpracování,
  2. kategoriích dotčených osobních údajů,
  3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny,
  4. plánované době uložení osobních údajů, nebo (není-li to možné určit) o kritériích použitých pro stanovení této doby,
  5. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
  6. právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
  8. o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování. SKY SELECT Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost však může SKY SELECT účtovat přiměřený poplatek;
 3. Právo na opravu – jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte právo na to, aby SKY SELECT bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 4. Právo na omezení zpracování – v kterémkoli z níže uvedených případů máte právo na to, aby SKY SELECT omezila zpracování Vašich osobních údajů:
  1. popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby SKY SELECT mohla přesnost osobních údajů ověřit,
  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
  3. SKY SELECT již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  4. Vznesete-li námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvodu SKY SELECT převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 5. Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud SKY SELECT neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
 6. Právo na přenositelnost údajů – jestliže je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy, máte právo na to, aby SKY SELECT předala zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu nebo email SKY SELECT uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak uplatnit svá práva

 1. Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů SKY SELECT, můžete jako subjekt osobních údajů ve smyslu Nařízení, uplatnit kontaktováním SKY SELECT na kontaktních údajích uvedených výše.
 2. Stejně tak můžete na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti SKY SELECT jako správce. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) Vás SKY SELECT vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena.
 3. Na postup SKY SELECT lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.